PremiumSerwer.pl
PremiumSerwer.pl
0
Dodano do koszyka.
Zadzwoń:34 340 59 42 PremiumSerwer.pl
Twoja przechowalnia jest pusta. Wyczyść przechowalnięPrzejdź do przechowalni
Twój koszyk jest pusty. Wyczyść koszykRealizuj zamówienie
Wyczyść porównaniePorównaj
Zarejestruj

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW NABYWAJĄCYCH PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE  CELEM ICH DALSZEJ ODSPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze OWS dotyczą każdej umowy kupna-sprzedaży i każdej dostawy Produktów, Oprogramowania i Usługi dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. OWS łącznie z Zamówieniem stanowią treść prawnie wiążącej Umowy.
 3. Zastosowanie OWS będzie wyłączone tylko w tych przypadkach gdy Strony w sposób wyraźny, pisemnie to postanowiły.
 4. Jakiekolwiek odstępstwa od uregulowań zawartych w OWS uwzględniane będą jedynie wówczas, jeżeli Strony wyraźnie o tym postanowią zawierając dodatkowe porozumienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II. Słowniczek

Użyte w OWS następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały określone niżej znaczenie:
Cena – należna z tytułu zakupu Produktu, Oprogramowania, Usługi suma pieniężna wyrażona w walucie polskiej w kwocie brutto.
Klient biznesowy/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową nabywająca Produkty, Oprogramowani i/lub Usługi celem ich dalszej odsprzedaży.
Oprogramowanie - oprogramowanie, biblioteki, narzędzia, inny komputer lub kod programu, w obiekcie (binarny) lub w formie kodu źródłowego, a także dokumentacja dostarczona na rzecz Kupującego. Oprogramowanie zawiera oprogramowanie dostarczone i lokalnie zainstalowane na sprzęcie Kupującego i/lub sprzętu albo udostępnione Kupującemu, za pośrednictwem internetu lub w inny sposób zdalny (taki jak strony internetowe, portale, i rozwiązania typu "cloud-based”). Sprzedający  oferuje Oprogramowanie tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim stanowi ono element wyposażenia sprzedawanych Produktów i jest niezbędne do korzystania z niego. Oprogramowanie jest przedmiotem odrębnych umów licencyjnych dołączonych do nośników oprogramowania, a wraz z nimi wszelkich wytycznych związanych z produktami, instrukcjami obsługi lub innych dokumentów przekazanych Kupującemu.
OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów biznesowych
Prawa Własności Intelektualnej - wszelkie patenty, autorskie prawa majątkowe, prawa do baz danych, prawa autorskie niemajątkowe, prawa do wzoru, zarejestrowanego wzoru, znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy domeny, metatagu, wzoru użytkowego, wzoru niezarejestrowanego lub, w określonych przypadkach, wszelkie wnioski o takie prawo lub inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej istniejące na całym świecie i wszelkie prawa własności intelektualnej stanowiące dokumentację know-how, i techniki związane z Wynikami Prac lub Materiałami.
Produkt/y – sprzęt komputerowy i inne produkty IT; słowo Produkt i Produkty używane są zamiennie przy czym użyta forma uzależniona jest od ilości zamówionego przez Kupującego sprzętu.
Umowa – umowa sprzedaży Produktów, Oprogramowani i Usług; treść Umowy stanowią OWS, Zamówienie oraz wszelkie pozostałe dokumenty i uzgodnienia, które zgodnie z nn. OWS zostały sporządzone celem wykonania Umowy.
Usługa – oferowane przez Sprzedającego czynności o charakterze serwisowym.
Sprzedający – COCON systemy komputerowe Sp. z o.o. spółka komandytowa Ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno, NIP: 5761586447, KRS: 0000766444, REGON: 382294250, Konto bankowe: ING O/Opole 64 1050 1504 1000 0090 3174 6812
prowadzący www.premiumserwer.pl
Strona/y – Sprzedający i/lub Kupujący
Uprawniony przedstawiciel – umocowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do zawarcia Umowy reprezentant Sprzedającego lub Kupującego
Zamówienie – oznacza każdą dostępną formę złożenia oferty zakupu przez Kupującego, w tym wykorzystanie udostępnionej za pośrednictwem strony www.premiumserwer.pl procedury złożenia zamówienia.

III. Zawarcie umowy

 1. Sprzedający oferuje do sprzedaży na terenie RP Produkty, Oprogramowanie i Usługi. Sprzedaż prowadzona jest w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.premiumserwer.pl. Wykaz placówek stanowi Załącznik do OWS.
 2. Umowy zawierane są przy jednoczesnej obecności obu stron (lub ich przedstawicieli) bądź bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia, telefonu, telefaksu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. W celu zawarcia Umowy, Kupujący składa Zamówienie. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi ofertę kupna Produktów, Oprogramowania i/lub Usługi i jednocześnie zgodę na OWS.
 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, chyba że strony ustaliły inny sposób komunikacji. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie jest niekompletne, wymaga dodatkowych lub nowych uzgodnień, Umowa dochodzi do skutku po dokonaniu przez Strony niezbędnych ustaleń i potwierdzeniu przez Sprzedającego wszystkich istotnych elementów Umowy – w szczególności Produktów, Oprogramowania i Usług, ich cen, terminu dostawy. Powyższe nie dotyczy zamówień złożonych inną drogą niż za pośrednictwem sklepu internetowego; w takiej sytuacji umowa dochodzi do skutku z chwilą ustalenia wszystkich istotnych kwestii dotyczących zamówienia. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji musi zostać potwierdzony w sposób trwały tj. np. za pośrednictwem korespondencji e-mail lub w formie papierowej.
 5. Jeżeli przedmiotem złożonego przez Kupującego Zamówienia jest więcej niż jeden Produkt i/lub Oprogramowanie a Zamówienie ma zostać zrealizowane w częściach lub partiami wszelkie związane z tym ryzyko obciąża Kupującego. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zrealizowanie pozostałej części świadczenia okaże się z jakiejkolwiek przyczyny czasowo lub trwale niemożliwe do spełnienia. W takiej sytuacji Umowa dochodzi do skutku co do części wykonanej przez Sprzedającego, a Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, chyba że Strony inaczej postanowią.

IV. PRODUKTY I ICH CENY

 1. Informacja o Produktach, Oprogramowaniu i Usługach oferowanych przez Sprzedawcę znajduje się na stronie www.premiumserwer.pl. oraz w dostępnych w Placówkach katalogach. Ogłoszenie dotyczące Produktu, Oprogramowania i Usługi zawiera specyfikację i Cenę.
 2. Ceny Produktów, Oprogramowania i Usług nie zawierają kosztu dostawy, chyba, że wyraźnie to wynika z informacji zawartej na stronie www.
 3. Jeżeli po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, ale przed jego potwierdzeniem przez Sprzedającego producent lub dystrybutor dokona zmiany ceny na Produkty, Oprogramowanie i/lub Usługi umowa dojdzie między Stronami do skutku, o ile wyrażą one zgodę na nową Cenę.
 4. Ustalona przez Strony Cena może ulec zmianie w przypadku dostaw, które mają nastąpić w ratach lub częściach, z przyczyn obiektywnych. Zmiana ceny będzie mogła wynikać w szczególności ze zmian kursów walut, podatków, ceł, transportu, opłat i kosztów zakupu. W razie zaistnienia opisanej wyżej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o zmianie Ceny, a Sprzedający dostarczy mu pozostałą część Zamówienia po jej zaakceptowaniu. W takiej sytuacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmianę Ceny. Jeżeli Kupujący nie zaakceptował nowej Ceny Umowa dochodzi do skutku co do części wykonanej przez Sprzedającego, a Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części która została już wykonana, chyba że Strony inaczej postanowią.
 5. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Produktów, Oprogramowania i/lub Usług w tym ich parametrów. Wszelkie przekazane przez Sprzedającego dane na temat przedmiotu Zamówienia mają wyłącznie charakter informacji i nie mogą być traktowane jako sugestia czy zalecenie zakupu określonego Produktu, Oprogramowania i/lub Usługi. W przypadku dostarczenie prawidłowego a wadliwego Produktu kupującemu przysługują uprawnienia wnikające z gwarancji producenta.     
 6. Kupujący dokonuje wyboru Produktu, Oprogramowania i/lub Usługi poprzez ich określenie w Zamówieniu. Sprzedający dopuszcza możliwość zmiany Zamówienia przez Kupującego, ale jedynie w takiej sytuacji, kiedy Kupujący zamawia Produkty, Oprogramowanie standardowe i/lub o ile Sprzedający nie przystąpił do wykonania Zamówienia. Na każdą zmianę Sprzedający musi wyrazić zgodę, pod rygorem bezskuteczności zmiany.
 7. Dostarczenie przez Sprzedającego Produktu różniącego się w niewielkim stopniu od Produktu zamówionego, spełniającego parametry zawarte w Zamówienia lub przewyższającego te parametry uważane będzie przez Strony za należyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Kupującego.
 8. Realizacja Zamówienia może zostać uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. W przypadku składania zamówienia z pominięciem procedury Zamówienia dostępnej na stronie www, Produkty, Oprogramowanie i Usługi powinny zostać określone przez Kupującego wg nomenklatury obowiązującej u Sprzedającego.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedający dostarcza Produkty, Oprogramowanie do siedziby Kupującego lub innego miejsca wskazanego w Zamówieniu. Na wyraźne wskazanie Kupującego Produkty, Oprogramowanie mogą zostać odebrane u Sprzedawcy.
 2. Za uprawnione do odbioru Produktów uznawane będą osoby imiennie wskazane przez Kupującego w Zamówieniu. Jeżeli Kupujący nie wskaże takich osób, za uprawnioną do odbioru będzie uznawana każda osoba czynna  obecne we wskazanym przez Kupującego miejscu dostawy.
 3. Informacja o przewoźnikach, za pośrednictwem których dokonywana jest dostawa znajduje się na stronie www.premiumserwer.pl, - powyższe nie dotyczy zamówień złożonych inną drogą niż za pośrednictwem sklepu internetowego. Strony ustalą sposób dostawy w toku wzajemnych uzgodnień.
 4. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający wskazuje Kupującemu przybliżony termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie ma charakteru wiążącego. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe działania, aby dostawa nastąpiła w terminie rozsądnym.  Powyższe nie dotyczy zamówień złożonych inną drogą niż za pośrednictwem sklepu internetowego. Strony ustalą sposób dostawy w toku wzajemnych uzgodnień.
 5. Dostawa Produktów, Oprogramowania i/lub Usług może odbywać się w ratach lub w częściach. O fakcie powyższym Sprzedający poinformuje Kupującego podczas akceptacji Zamówienia, chyba że informacje w tej sprawie będą Sprzedającemu wiadome dopiero po przystąpieniu do wykonania Umowy.
 6. Kupujący obowiązany jest sprawdzić Produkty niezwłocznie po ich dostarczeniu, w obecności przewoźnika. Kupujący obowiązany jest wskazać przewoźnikowi na widoczne uszkodzenia przesyłki, bądź ich niekompletność, brak Produktów lub opakowania i sporządzić protokół podpisany przez przewoźnika pod rygorem utraty praw wynikających z powyższego faktu. Kupujący obowiązany jest powiadomić Sprzedającego o widocznych wadach powstałych podczas transportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od dnia dostarczenia Produktów, pod rygorem utraty prawa do kwestionowania dostarczonych Produktów, w tym uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu.
 7. O każdym innym przypadku niezgodności Produktu i/lub Oprogramowania z Umową – poza przewidzianymi w ust. 6 Kupujący obowiązany jest poinformować Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.
 8. Sprzedający rozpatrzy roszczenia o których mowa w ust. 6 i 7 w normalnym toku czynności. Jeżeli roszczenia Kupującego okażą się uzasadnione Sprzedający dostarczy prawidłowe Produkty lub Oprogramowanie w normalnych terminach dostaw, z uwzględnieniem dostępności Produktów i/lub Oprogramowania i ich komponentów.
 9. Jeśli Kupujący bezpodstawnie kwestionuje dostawę lub rezygnuje z  dostawy Produktów i/lub Oprogramowania co do wykonania której, Sprzedający już przystąpił, Produkty i/lub Oprogramowanie uważa się za dostarczone, a Sprzedawcy przysługują roszczenia takie, jakby umowa została wykonana.
 10. Produkty i/lub Oprogramowanie nie odebrane przez Kupującego z przyczyn wskazanych w  pkt. 9 mogą zostać zbyte przez Sprzedającego. Uzyskana ze sprzedaży Produktów Cena zostanie zaliczona na poczet zadłużenia Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności na poniesione koszty, opłaty, odsetki, a następnie na należność główną. Jeżeli w sytuacji opisanej w pkt. 9 zajdzie potrzeba przechowywania Produktów, ich zabezpieczenia (w tym prawnego), bądź poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z nieodebraniem Produktów, wszystkie te wydatki obciążają Kupującego.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym utratę zysków), szkody, koszty lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Produktów, Oprogramowania i/lub Usług. Opóźnienie nie stanowi podstawy do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko wówczas jeżeli brak dostawy w rozsądnym terminie spowodowany została celowym działaniem lub zaniechaniem jego lub jego przedstawiciela.
 12. Z chwilą wydania Produktów i/lub Oprogramowania Kupującemu przechodzą na niego korzyści i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów i/lub Oprogramowania przechodzi na Kupującego również w sytuacji, gdy Zamówienie w całości lub części nie zostało odebrane przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu, w tym także w przypadku gdy miejscem wydania Produktów i/lub Oprogramowania jest placówka Sprzedającego; w tym ostatnim  przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów i/lub Oprogramowania przechodzi na Kupującego z upływem godziny, do której placówka Sprzedającego była czynna i Kupujący mógł odebrać Produkty i/lub Oprogramowanie.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za Produkty, Oprogramowanie i Usługi powinny zostać uregulowane przez Kupującego przed wykonaniem Zamówienia przez Sprzedającego. Modyfikacja powyższej zasady może nastąpić tylko za obopólną zgodą Stron, postanowienie w tym zakresie musi być jednoznaczne i potwierdzone co najmniej informacją e-mail przez Sprzedającego.
 2. Sposób zapłaty określa Kupujący podczas składania zamówienia, przy czym jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem złożonego Zamówienia, Sprzedający może zażądać zmiany sposobu płatności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udostępnienia niestandardowych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
 3. Sprzedający dopuszcza udzielenie kredytu kupieckiego. Kredyt kupiecki stanowi odnawialny limit środków pieniężnych, wyrażonych w PLN, do którego wysokości Kupujący może dokonywać zakupów u Sprzedającego z odroczonym terminem płatności. Udzielenie kredytu kupieckiego uregulowane zostanie w odrębnej umowie.
 4. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktów nie będących u Sprzedającego w stałej sprzedaży, o indywidualnych cechach, Sprzedający może zażądać uiszczenia na poczet ceny zaliczki. Brak przekazania zaliczki w ustalonym terminie uznawany będzie za odstąpienie od umowy, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
 6. Po zaksięgowaniu zapłaty Sprzedający wystawi fakturę, która zostanie Kupującemu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że strony postanowią inaczej. Po otrzymaniu faktury, Kupujący obowiązany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania do jej wydrukowania, podpisania i odesłania pocztą na adres Sprzedającego.
 7. Sprzedający ma prawo naliczania odsetek ustawowych od nieterminowo regulowanych należności.
 8. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie, zaś umowa realizowana jest w ratach lub częściach, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wykonaniem pozostałej części umowy do chwili zapłaty przez Kupującego pozostałej należności, odstąpić od pozostałej części umowy lub  zastosować postanowienie pkt V ust. 9.
 9. Jeżeli przed uregulowaniem należności wynikających ze złożonego Zamówienia Kupujący złożył kolejne Zamówienie, Sprzedający może powstrzymać się z jego realizacją do chwili uregulowania przez Kupującego wcześniejszych należności albo zażądać przedpłaty na Produkty zamówione później.  
 10. W razie zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt. 8 lub 9 Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia związane ze wstrzymaniem się przez Sprzedającego ze spełnieniem świadczenia.
 11. Kupujący nie może dokonać potrącenia przysługujących mu wobec Sprzedającego wierzytelności, z wierzytelnościami wynikającymi z Umowy.

VII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Własność Produktów i/lub Oprogramowania przechodzi na rzecz Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty Ceny. Do chwili zapłaty Ceny Kupujący obowiązany jest przechowywać Produkty i/lub Oprogramowanie w sposób umożliwiający ich łatwe zidentyfikowanie jako własność Sprzedającego, oddzielnie od innych towarów i mienia. Do chwili zapłaty Ceny Kupujący nie może przenieść posiadania nabytych Produktów i/lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich.
 2. Sprzedający może zażądać od Kupującego, aby do chwili przejścia prawa własności Produkty zostały objęte ochroną ubezpieczeniową na rzecz Sprzedającego, ale na koszt Kupującego. Sprzedający oznaczy wówczas sumę i zakres ubezpieczenia oraz określi termin, w ciągu którego Kupujący jest obowiązany wydać mu polisę ubezpieczeniową.
 3. Z uwagi na zastrzeżenie prawa własności Produktów, Kupujący udziela Sprzedającemu nieodwołalnego prawa wstępu bez żadnych ograniczeń dla Sprzedającego, jego pracowników lub osób przez niego upoważnionych do budynków, pomieszczeń, budowli oraz każdego innego miejsca, w którym Produkty mogą się znajdować. Uprawnienie to trwa do chwili przejścia prawa własności Produktów na rzecz Kupującego. Do czasu przejścia prawa własności na Kupującego, Sprzedający ma prawo zabrać Produkty bez względu na to u kogo i gdzie się znajdują i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. W przypadku braku zapłaty Ceny Sprzedającemu przysługuje prawo wyboru żądania wydania Produktów bądź zapłaty Ceny.
 5. Kupujący przelewa na rzecz Sprzedającego wierzytelność z tytułu dalszej sprzedaży i/lub przetworzenia Produktów, Oprogramowania niezależnie od tego, czy zostały one sprzedane jednemu, czy kilku odbiorcom.
 6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Sprzedającego, do wydania dokumentów niezbędnych do ściągnięcia przelanej wierzytelności.
 7. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania odbiorcy o przelewie wierzytelności, o ile Sprzedający sam o tym nie poinformuje.
 8. Cesja wierzytelności nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny.
 9. Do chwili pełnej zapłaty za zakupione Produkty i Oprogramowanie, Kupujący nie może w jakikolwiek sposób obciążać znajdujących się w jego posiadaniu przedmiotów; w szczególności nie może ich obciążać zastawem lub ustanawiać na nich jakichkolwiek innych zabezpieczeń.
 10. Jeżeli Kupujący, przeznaczy Produkty i/lub Oprogramowanie na własne cele lub też użyje ich przed zapłatą Ceny wówczas zastosowanie mieć będą OWS dla klientów biznesowych.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w sposób w niej określony.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie należytej staranności.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do wysokości odpowiadającej 125 % wartości umowy, z której szkoda ma wynikać.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli mimo dostarczenia Kupującemu przesyłki uszkodzonej lub niekompletnej, w normalnym toku czynności nie wykonał on czynności o których mowa w pkt V ust. 8.
 6. Niezależnie od ust. 2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub przychodów, utratę renomy lub reputacji, utratę lub uszkodzenie danych i oprogramowania, odzyskiwanie danych i programów, niemożność korzystania z sieci, kary administracyjne oraz inne straty.
 7. Strony nie wyłączają odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, podstępu lub świadomego wprowadzenia w błąd oraz w tych wszystkich innych okolicznościach, które nie mogą być wyłączone z mocy prawa.
 8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty i Oprogramowanie nie były zaprojektowane i nie są przeznaczone do użycia w sytuacjach występowania niebezpieczeństw, w tym w szczególności: w zakresie eksploatacji obiektów jądrowych, nawigacji lotniczej i systemów łączności, kontroli ruchu lotniczego, systemów obronnych, urządzenia do podtrzymywania życia, czy innych aplikacji, w których awaria Produktów lub Oprogramowania może prowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
 9. Produkty i/lub Oprogramowanie nie mogą być sprzedawane, dzierżawione lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej przeniesione:
  - na użytkowników końcowych z krajów lub do krajów, które uznane są na mocy przepisów Stanów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej jako  kraje objęte embargiem lub innym rodzajem ograniczeń handlowych,
  - przez użytkowników zaangażowanych w działania związane z bronią masowego rażenia, w tym w szczególności do działań związanych z projektowaniem, rozwojem, produkcją i stosowaniem materiałów jądrowych, obiektów jądrowych lub broni jądrowej, pocisków lub wspierania projektów związanych z bronią rakietową, chemiczną, biologiczną.
 10. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z eksportem Oprogramowania.
 11. Jeżeli Kupujący nie dokona dobrowolnej zapłaty Ceny, skutkiem czego Sprzedający podejmie działania windykacyjne i/lub egzekucyjne zmierzające do zaspokojenia wierzytelności, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich poniesionych z tego tytułu kosztów przez Sprzedającego.
 12. Na podstawie art 558 §1 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność z zakresu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w jej treści.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy:
  - jeżeli ze względu na stan majątkowy Kupującego jest wątpliwe czy zapłata Ceny nastąpi w terminie,
  - nie jest w stanie dostarczyć Produktów w rozsądnym terminie.
 3. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli Kupujący nie zapłacił należności za dotychczas zrealizowane Zamówienia.  
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienie od umowy
  w przypadku złożenia wniosku o likwidacje którejkolwiek z stron. Odstąpienie od umowy w takim wypadku niesie za sobą natychmiastową wymagalność wszelkich wierzytelność wynikających z umowy.

X. SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w okresie, w którym ich wykonanie było poważnie zakłócone lub niemożliwe z powodu nadzwyczajnych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, tj. w szczególności w czasie trwania powodzi, wojny (w tym w krajach trzecich), zamieszek, embarga, interwencji władz publicznych - pod warunkiem, że Strona, która miała spełnić świadczenie bez zbędnej zwłoki, w pierwszym możliwym terminie poinformuje pisemnie drugą stronę o zaistnieniu Siły Wyższej. Jeżeli stan Siły Wyższej trwa dłużej niż 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe, wyłącznie w celu wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniami umowy oraz przepisami prawa, a ponadto w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień Kupującego z gwarancji.
 3. W związku z realizacją praw Kupującego wynikających z gwarancji, Sprzedający będzie uprawniony do przekazania danych Kupującego gwarantowi.  
 4. Sprzedający podejmie środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanym danym odpowiednią ochronę, a przede wszystkim zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

XII.KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. Postanowienia OWS nieważne lub nieskuteczne, zostają zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze Stron.
 2. Jeżeli, którekolwiek z postanowień OWS z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia OWS zachowują pełną moc i skuteczność.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zawiadomienia Stron związane z realizacją Umowy powinny być przesyłane Sprzedającemu pisemnie na adres COCON systemy komputerowe Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno lub w formie e-mail na adres kontakt@premiumserwer.pl Kupujący wskaże adres do korespondencji w Zamówieniu. O każdej zmianie adresów do korespondencji Strony poinformują się niezwłocznie – nie później niż 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 2. Kupujący wyraża nieodwołalną zgodę na przejęcie długu wynikającego z Umowy przez osobę trzecią. Dla skuteczności przejęcia, niezbędna jest zgoda Sprzedającego.
 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia spraw związanych z zawartą Umową jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji Umowy jest sąd rzeczowo właściwy siedziby Sprzedającego.
 6. O treści Umowy jaka została zawarta miedzy Stronami rozstrzyga treść OWS oraz pozostałych dokumentów wg brzmienia obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, o ile Strony nie dokonały modyfikacji ww. zasad w indywidualnych ustaleniach.

02.09.2019, wersja 1.0

 

Zamknij
Porównaj serwery
 • Tower
 • Rack
 • Wybierz typ serwera klikając w odpowiedni obrazek. Porównaj modele serwerów Dell i wybierz konfigurację dostosowaną do Twoich potrzeb.
  Dokonaj wyboru obudowy serwera Dell.